Primer Quinque Libri

#sentalboraia

Quinque Libri de la Parròquia d'Alboraia

El Quinque Libri de la Parròquia d’Alboraia conté algunes anotacions que parlen de la forma en la qual celebraven la Setmana Santa els alboraiers de finals del segle XVI i principis del XVII (Enric Climent, 2000). El rector de l’Assumpció fins a l’any 1596, Vicent Ferrer Esteve, diu:

"Cera del monument, ciris dels fasos i ençens. Item, cadascun any han de donar los els obrers al Rector o Regent la Cura una pilota o bola de cera gomada de les cinch que posen en lo monument, i així mateix una pinya de ençens, y així mateix dos ciris dels fasos i ramellets del sepulcre; i en bona correspondencia de açò, lo dit rector o regent la cura faça processó ab lo Santisim Sacrament lo matí de Pasqua de Resurecció, traen-lo del sepulcre i portan-lo per la plaça y al entorn de la creu ab pali i llums de davant, les cuals donaran els obrers".